Parapiyasasi.net
Tarım ve orman alanları düzenlemesi Tarım Kurulu’ndan geçti
Yazar: -09 Mart 2023
7

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Orman Kanunu ve Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne nazaran, lif, tohum ve sap üretimi ile ilaç faal hususu elde etmeye yönelik çiçek ve yaprak üretimi gayeli kenevir yetiştiriciliği, Tarım ve Orman Bakanlığının müsaadesine tabi olacak.

İlaç aktif hususu üretimi hedefli kenevir yetiştiriciliği yahut işlenmesi, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce yapılacak ya da yaptırılacak. Gerektiğinde ülke arz ve talep durumuna nazaran cumhurbaşkanınca belirlenen kota doğrultusunda TMO denetiminde gerçek yahut hukukî bireylere yaptırılabilecek.

İlaç faal unsuru üretimi maksatlı kenevir yetiştiriciliğinde, münhasıran esrar elde edilmesini engelleyecek her türlü önlemin alınması, kenevirin hasadı, işlenmesi, ihzarı, ihracı yahut satışına ait yol ve temeller, İçişleri ve Sıhhat bakanlıklarının görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek.

Tarım kesimiyle ilgili siyasetlerin tespit edilmesi, planlanması ve uyumuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak uygulanmasında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak.

Tarımsal üretimin planlanması, besin garantisi ve güvenliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması, etrafın korunması ve sürdürülebilirliğin tesis edilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen eser yahut eser kümelerinin üretimine başlanmadan evvel bakanlıktan müsaade alınacak. Bakanlık, arz ve talep ölçüsü ile yeterlilik derecesini dikkate alarak hangi eser yahut eser kümelerinin üretileceği ile tarım havzası yahut işletme bazında minimum ve azami üretim ölçülerini belirleyecek.

Bu kapsamda birinci sefer ters faaliyette bulunduğu tespit edilenler, kararlara uygun biçimde faaliyet göstermeleri için yazılı uyarılacak. Yazılı uyarılan lakin ikaz tarihinden itibaren 12 ay içinde uygun faaliyette bulunmayanlar, ihtar tarihinden itibaren 5 yıl müddetle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

Sözleşmeli üretim modeli geliştirilecek

Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarım bölümünde kontratlı üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemeler yapılacak. Kontratlı üretimi özendirmek için üreticilere, takviyelerin verilmesinde öncelik tanınacak.

Sözleşmeli üretimde irade serbestisi temel olacak fakat salgın hastalıklar, tarım eserleri ticaretinde yaşanan gelişmeler karşısında arz güvenliğinin sağlanması, ziraî üretimin iç yahut dış talebe uygun ayarlanması yahut bitki ve hayvan sıhhatinin korunması emeliyle gereksinim halinde bakanlıkça belirlenen eser, eser kümeleri, kontratlı olarak üretilecek.

Bakanlık, kontratlı üretimin geliştirilmesi, izlenmesi ve denetim edilmesi için kontratın taraflarını ve kapsamını içeren kayıt sistemleri oluşturacak, mukaveleler bu kayıt sistemleri kullanılarak da düzenlenebilecek.

Sözleşmeli tarımda sigorta mecburî olacak

Tarımsal üretim kontratına tabi eserlere yahut üretim varlıklarına sigorta yaptırılması zarurî olacak.

Tarımsal üretim kontratlarında belirtilen zorlayan sebepler haricinde kontrat kapsamında üretilen eserin alımından yahut satımından vazgeçen üretici ya da alıcılar için ceza şartı belirlenecek. Ceza şartı, alımından ya da satımından kaçınılan eser ölçüsünün kontrattaki bedelinin yüzde 20’sinden az ve yüzde 50’sinden fazla olamayacak. Et ve Süt Kurumunun taraf olduğu mukavelelerde üretici için ceza şartı alt huduttan daha az belirlenebilecek yahut ceza şartına yer verilmeyebilecek.

Tarımsal üretim mukavelesinden doğan davalarda arabulucuya başvurulmuş olması, dava koşulu kabul edilecek. Bu karar, 1 Eylül 2023’ten sonra açılacak davalarda uygulanacak.

Entegre yönetim ve denetim sistemi oluşturuluncaya kadar üreticilere yapılacak destekleme ödemelerinde Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen kayıt sistemleri temel alınacak.

At yarışlarına ait disiplin cezaları

Takvim yılında yapılacak mahalli olmayan yarışlarda koşacak atların nitelik ve kaidelerini, Tarım ve Orman Bakanlığı belirleyecek.

Mülkiyetindeki yahut iştirakindeki atları yarışlarda koşturan at sahipleri ile bunların vekilleri, antrenör, antrenör yardımcısı, at sahibi antrenör ve atın jokey, jokey yamağı, centilmen binici, seyisbaşı, seyis ile sair hizmetliler üzere ilgilileri; koşularda ve yarışlarda görevlendirilenlerden yarış yordam ve nizamlarına, yarış dürüstlüğüne alışılmamış hareket eden, yarışların, yarış yerlerinin ve yarışlarla ilgili yer ve tesislerin tertip ve disiplinini bozanlar hakkında disiplin cezaları uygulanacak.

Yarış atlarına, doping kapsamında yasaklı hususlar listesinde yer alan ve performans artırmak maksadı ile kullanılan unsurların uygulanması durumunda verilecek cezalar artırılarak fiilin niteliğine nazaran yük derecesi ağırlaştırılacak.

At Yarışları Hakkında Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten evvel işlenen fiiller nedeniyle verilen disiplin cezası ve hak mahrumiyeti cezaları bir kereye mahsus olmak üzere bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılacak. Fakat bu durum, ilgililere daha evvel verilen ve uygulanan cezalardan ötürü atın ikramiye, kupa ve sair mükafatları ile rastgele bir mali talep için hak doğurmayacak.

Ormanlarda madencilik faaliyeti yapanların yol ve altyapı tesislerine Orman Bakanlığı müsaade verecek

Devlet ormanlarına nakil vasıtaları ile yıkıntı yahut inşaat atığı atmak ya da hafriyat yahut çöp dökmek suretiyle ormanlara, doğal hayata ve etrafa verilen ziyan “orman suçu” sayılacak.

Devlet ormanları içinde maden aranması ve işletilmesi ile madencilik faaliyeti için mecburî; tesis, yol, güç, su, haberleşme ve altyapı tesislerine, fon bedelleri dışında bedeli alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca müsaade verilebilecek.

Ancak temditler dahil ruhsat mühletince müktesep haklar korunmak kaydıyla devlet ormanları sonları içindeki tohum meşcereleri, gen müdafaa alanları, koruma ormanları, verimli orman alanları, orman parkları, endemik ve korunması gereken az ekosistemlerin bulunduğu alanlarda maden aranması ve işletilmesi, Tarım ve Orman Bakanlığının muvafakatine bağlı olacak.

Genel bütçe kapsamındaki kamu yönetimlerinin; baraj, gölet, liman ve yol üzere yapılarda dolgu maksatlı kullanacağı her türlü yapı ham hususu üretimi için yapacağı madencilik faaliyetleri ile zarurî tesislerinden bedel alınmayacak.

Madencilik faaliyetlerinin ve faaliyetlerle ilgili her türlü yer, yol, bina ile tesislerin hükmi şahsiyeti haiz amme kurumlarına ilişkin ormanlarda yahut özel ormanlarda yapılmak istenmesi halinde Tarım ve Orman Bakanlığınca müsaade verilebilecek. Bu takdirde kullanım bedeli, kullanım mühleti, yapılan bina ve tesislerin zamanı üzere hususlar genel kararlara uygun olarak taraflarca tespit edilecek.

ormanlardaki el konulan yapılar karar alınmaksızın yıkılabilecek

Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi sonucunda yönetime teslim edilen yahut terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanları rehabilite edilecek. Rehabilite niyetiyle bu alanların orman yetiştirilmek üzere inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıkları ile doldurularak ağaçlandırmaya hazır hale getirilmesi için büyükşehir mücavir alanlarında büyükşehir belediyelerine, öbür yerlerde ise vilayet ve ilçe belediyelerine bedeli karşılığında müsaade verilebilecek yahut bakanlıkça uygun görülmesi halinde ihale mevzuatına nazaran gerçek ve hükmî şahıslara yaptırılabilecek.

Devlet ormanlarının rastgele bir suretle yanmasından yahut açıklıklarından faydalanılarak işgal, açma yahut hangi halde olursa olsun kesme, sökme, budama yahut boğma yollarıyla elde edilecek yerler ile buralarda yapılacak her türlü yapı ve tesisler, şahıslar ismine tapuya tescil olunamayacak. Buralara direkt doğruya orman yönetimince el konulacak.

Devlet ormanlarında el konulan bütün yapı ve tesisler, inşa etabında olanlar da dahil olmak üzere, hiçbir karar alınmasına gerek kalmaksızın, Orman Genel Müdürlüğünce derhal yıkılacak yahut muhtaçlık görüldüğü takdirde ormancılık hizmetlerinde kullanılabilecek. Yanan orman alanlarındaki her türlü emval Orman Genel Müdürlüğünce pahalandırılacak.

Devlet ormanlarından kesilecek yahut rastgele bir nedenle devrilen ya da kesilen ağaçlardan hangilerinin tabanlarının ve hangi eser çeşidinin kimler tarafından damgalanacağı yahut işaretleneceği, Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek.

Orman yangınlarına sebep olanlara verilen cezalar artırılıyor

Devlet ormanlarında orman yönetimince belirlenen konak yerlerinden öteki yerlerde geceleyenlere verilen ceza 50 liradan 1500 liraya çıkarılıyor.

Dikkat ve itina yükümlülüğüne muhalif olarak orman yangınına sebep olanlara verilen 2 yıldan 7 yıla kadar mahpus cezası, 3 yıldan 10 yıla kadar mahpus cezasına çıkarılıyor.

Terör gayeli yangın çıkartanlara verilen isimli para cezası 20 bin günden 25 bin güne kadar olabilecek.

Kasten orman yakan kişi, 10 yıldan az olmamak üzere mahpus ve 1000 günden 10 bin güne kadar isimli para cezası ile cezalandırılacak.

Teklifle ormanlara nakil vasıtaları ile yıkıntı yahut inşaat atığı atan ya da hafriyat yahut çöp dökmek suretiyle etrafa ziyan verenlere yönelik cezalar ağırlaştırılarak para, müsadere ve mahpus cezaları verilebilecek.

Depremden etkilenen vilayetlerde ziraî emelli faaliyet gösteren kooperatif ve üretici birliklerine yönelik de süreksiz husus eklendi.

Buna nazaran, zelzele nedeniyle OHAL ilan edilen vilayetlerde ziraî emelli faaliyet gösteren kooperatif ve bağlı üretici birlikleri genel şura toplantılarını 31 Ekim 2023 tarihine kadar erteleyebilecek. Bu birlik ve kooperatiflerin üst örgütlenmesi olan merkez birlikleri ise genel heyet toplantılarını 31 Aralık 2023 tarihinden evvel yapamayacak. Mevcut organların misyon, yetki ve sorumlulukları yapılacak olan genel heyet toplantısına kadar devam edecek.

İlgili Konular

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

hesap işletim ücreti almayan bankalar